Կայքի թարմացումը` 01-06-2015 space

PG

 

 • text-size Decrease font Middle font Enlarge font Extralarge font
 

3.2 Հիմնական աղբյուրներ

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Կենսաբանության և բժշկության կիրառման հետ կապված մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության կոնվենցիա. «Մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության մասին» կոնվենցիա, 1997թ. («Մարդու իրավունքների և կենսաբժշկության մասին» եվրոպական կոնվենցիա) [195]

Այս կոնվենցիան[196] սահմանում է պացիենտի հիմնական իրավունքների որոշակի սկզբունքներ` հիմնվելով այն հանգամանքի վրա, որ «անհրաժեշտ է հարգել մարդուն որպես անհատ և մարդկային տեսակի անդամ և ճանաչել մարդու արժանապատվությունն ապահովելու կարևորությունը»: Այն պարտադիր է վավերացնող պետությունների համար:

Հիմնական դրույթները ներառում են`

 • բուժօգնության հավասար մատչելիություն (3-րդ հոդված).
 • համաձայնության պաշտպանություն (Գլուխ II, 5-9-րդ հոդվածներ).
 • մասնավոր կյանք և տեղեկատվության իրավունք (Գլուխ III, 10-րդ հոդված):

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա (ՄԻԵԿ) [197]

ՄԻԵԿ-ը մարդու իրավունքների տարածաշրջանային առաջատար փաստաթուղթ է և վավերացվել է Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր պետությունների կողմից: Այն կիրառվում է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) կողմից, որը կայացնում է պարտադիր կատարման ենթակա որոշումներ, որոնք հաճախ ներառում են զոհերին դրամական օգնության տրամադրում:

Համապատասխան դրույթները ներառում են`

 • 2-րդ հոդված (կյանքի իրավունք).
 • 3-րդ հոդված (խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ նվաստացուցնող վերաբերմունքի արգելում).
 • 8-րդ հոդված (անձնական կյանքը հարգելու իրավունք).
 • 14 -րդ հոդված (խտրականության արգելում):

Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին եվրոպական կոնվենցիա

1-ին հոդվածը նախատեսում է խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխման նպատակով Եվրոպական կոմիտեի ստեղծում, որը ազատությունից զրկման վայրեր պարբերական այցելությունների միջոցով պետք է վերահսկի պայմանագրի դրույթների պահպանումը: Պայմանագրի մյուս մասը կարգավորում է կոմիտեին անդամակցությունը և դրա գործունեության մեթոդները:

Եվրոպական սոցիալական խարտիա, 1961թ. և 1996թ.  (ԵՍԽ) [198]

ԵՍԽ-ն տնտեսական և սոցիալական իրավունքներին վերաբերող տարածաշրջանային նշանակության առաջատար փաստաթուղթ է և վերահսկվում է Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեի (ՍԻԵԿ) կողմից` պետությունների պարբերական հաշվետվությունների և կոլեկտիվ բողոքների համակարգի միջոցով: ԵՍԽ-ի 1961թ. առաջին տարբերակը զգալի փոփոխությունների է ենթարկվել 1996թ., թեպետ որոշ պետություններ չեն վավերացրել վերջին տարբերակը և հնարավորություն ունեն որոշելու, թե որ դրույթներն են իրենց համար ընդունելի:

Հաշվի առնելով շատ դրույթների ընդհանուր բնույթը, ինչպես նաև ՍԻԵԿ-ի առաջադիմական, ազատական մոտեցումը` պացիենտների իրավունքները կարող են պաշտպանվել մի շարք դրույթներով` նույնիսկ, բուժօգնության որոշակի երաշխիքների բացակայության պայմաններում:

Համապատասխան դրույթները ներառում են`

 • 11-րդ հոդված (առողջության պաշտպանության իրավունք).
 • 13-րդ հոդված (սոցիալական և բժշկական օգնության իրավունք).
 • 14-րդ հոդված (սոցիալական ապահովության ծառայություններից օգտվելու իրավունք).
 • 15-րդ հոդված (հաշմանդամների անկախության, սոցիալական ինտեգրման և համայնքի կյանքում մասնակցության իրավունք).
 • 16-րդ հոդված (ընտանիքի սոցիալական, իրավական և տնտեսական պաշտպանվածության իրավունք).
 • 17-րդ հոդված (երեխաների և երիտասարդների սոցիալական… պաշտպանվածության իրավունք).
 • 19-րդ հոդված (միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների պաշտպանվածության և օգնություն ստանալու իրավունք).
 • 23-րդ հոդված (տարեց մարդկանց սոցիալական պաշտպանվածության իրավունք):

ՍԻԵԿ-ը նշել է, որ ահմանել է առողջությանը վերաբերող, ԵՍԽ-ում սահմանված իրավունքները անբաժանելի կերպով կապված են ՄԻԵԿ-ի համապատասխան երաշխիքների հետ, քանի որ «մարդու արժանապատվությունը հիմնարար արժեք է և, անկասկած, մարդու իրավունքների վերաբերյալ եվրոպական իրավունքի հիմնական դրական հատկանիշը, իսկ առողջապահությունը մարդկային արժանապատվությունը պահպանման նախապայման է» [199]:

Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին շրջանակային կոնվենցիա, 1995թ. [200]

Այս պարտադիր պայմանագիրը երաշխավորում է հավասար վերաբերմունք ազգային և այլ փոքրամասնությունների համար:

Համապատասխան դրույթները ներառում են`

 • 4-րդ հոդվածի 2-րդ մաս (ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց համար տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և մշակութային կյանքի բոլոր բնագավառներում լիակատար և իրական հավասարություն ապահովելու համար` հաշվի առնելով ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց առանձնահատուկ պայմանները):

Նախարարների կոմիտե, Հանձնարարական թիվ R(2000)5 հանուն առողջապահական ծառայությունների վրա ազդող որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացիների և պացիենտների մասնակցության ինստիտուտների զարգացման [201]

Թեև այս հանձնարարականը պարտադիր չէ, սակայն այն ունի քաղաքական և բարոյական մեծ ուժ: Այն կարևորում է առավելապես բազմազան և բազմամշակութային հասարակություններում այնպիսի խմբերի արդյունավետ մասնակցության ապահավման անհրաժեշտությունը, ինչպիսիք են ազգային փոքրամասնությունները, որոնք հաճախ լինում են մեկուսացած:

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնարար իրավունքների ԵՄ խարտիա [202]

Ստորագրվել է Նիցցայում 2000թ. նոյեմբերի 7-ին: Խարտիան Եվրոպական Միության պատմության մեջ առաջին անգամ միասնական տեքստով սահմանում է Եվրոպայի քաղաքացիների և ԵՄ-ում բնակվող բոլոր անձանց քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական իրավունքների ողջ շրջանակը: Այն մշակվել է` որպես այն պայմանագրի երկրորդ մաս, որով 2004թ. հունիսի 18-ին ստեղծվել է սահմանադրություն Եվրոպայի համար: ԵՄ առաջարկած սահմանադրության մերժումից հետո պահպանվել է այս խարտիայի համապատասխանեցված տարբերակը և հաստատվել 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին Ստրասբուրգում, Լիսաբոնի պայմանագրի ստորագրումից առաջ, որով այն դարձել է իրավաբանորեն պարտադիր:

Դրա ամբողջական ազդեցությունը ԵՄ անդամ պետությունների վրա շարունակում է մնալ ոչ հստակ, սակայն նույնիսկ ԵՄ անդամ չհանդիսացող պետությունների համար այն կարող է լինել կարևոր հիմք. հատկապես նրանց համար, որոնք գտնվում են ԵՄ-ին միանալու գործընթացում:

Հիմնական դրույթ`

 • 35-րդ հոդված (առողջության պահպանման իրավունքը որպես «կանխարգելիչ բուժօգնության մատչելիության իրավունք և բուժօգնությունից օգտվելու իրավունք` ազգային օրենսդրությամբ և փորձով հաստատված պայմաններում» և սահմանում է, որ ԵՄ-ն պետք է երաշխավորի «մարդու առողջության պաշտպանության բարձր մակարդակ»):

Համապատասխան այլ դրույթները ներառում են`

 • 1-ին հոդված (մարդկային արժանապատվության անկապտելիություն).
 • 2-րդ հոդված (կյանքի իրավունք).
 • 3-րդ հոդված (մարդու անձեռնմխելիության իրավունք).
 • 6-րդ հոդված (անձեռնմխելիության իրավունք).
 • 8-րդ հոդված (անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունք).
 • 21-րդ հոդված (խտրականությունից ազատ լինելու իրավունք).
 • 24-րդ հոդված (երեխայի իրավունքներ).
 • 25-րդ հոդված (ծերերի իրավունքներ).
 • 34-րդ հոդված (սոցիալական անվտանգության և սոցիալական աջակցության իրավունք).
 • 37-րդ հոդված (շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրավունք).
 • 38-րդ հոդված (սպառողների պաշտպանության իրավունք):

ԵՄ կողմից առաջարկված հանձնարարականը անդրսահմանային բուժօգնության ժամանակ պացիենտների իրավունքների մասին [203]

Որոշ ուշացումներից հետո առաջարկված այս հանձնարարականը 2008թ. հուլիսի 2-ին հրապարակվել է ԵՄ հանձնաժողովի կողմից Անդամ պետությունների միջև այս ոլորտում համագործակցությունը բարելավելու մասին ծանուցման հետ միասին: Դրա նպատակն է հարցի առնչությամբ ստեղծել իրավական վստահություն` խուսափելով հնարավոր դատական գործերից, քանի որ ԵՄ պայմանագիրը մարդկանց իրավունք է տալիս բուժօգնություն ստանալ այլ անդամ պետություններում: Այս սկզբունքը հաստատվել է Արդարադատության եվրոպական դատարանի մի շարք հստակ որոշումներով:

Ըստ դրա հիմնական դրույթների`

 • Պացիենտներն իրավունք ունեն բուժօգնության դիմել արտասահմանում և դրա դիմաց ստանալ փոխհատուցում, այն գումարի չափով, որքան կստանային հայրենիքում: Հանձնարարականը կպարզաբանի այդ իրավունքներից օգտվելու կարգը, այդ թվում նաև անդամ պետությունների կողմից արտասահմանում ստացված բուժօգնության սահմանափակումների և արտերկրյա բուժօգնության համար տրամադրվող ֆինանսական փոխհատուցման չափը:
 • Անդամ պետությունները պատասխանատու են իրենց տարածքում տրամադրված բուժօգնության համար: Պացիենտները պետք է վստահ լինեն, որ այլ անդամ պետությունում ստացած բուժման որակը և ապահովության չափանիշները կանոնավոր կերպով հսկվում են և հիմնված են բժշկական կայացած փորձի վրա:

Իր մամլո հաղորդագրությունում հանձնաժողովը նշել է, որ հանձնարարականը «ամուր հիմքեր է ստեղծում եվրոպական համագործակցության հսկայական հնարավորությունները բացահայտելու համար` ԵՄ առողջապահական համակարգի արդյունավետությունն ու օգտավետությունը բարձրացնելու նպատակով»:

Հանրային առողջության եվրոպական դաշինքը (ՀԱԵԴ) որոշակի մտահոգություններ է արտահայտել հանձնարարականի նախագծի վերաբերյալ, այդ թվում նաև պացիենտի իրավունքների վերաբերյալ. արդյոք այն իրականում կարող է լուծել առկա զգալի տարբերությունները` կապված անդամ պետությունների բուժօգնության մատչելիության և որակի հետ: ՀԱԵԴ-ն զգուշացնում է, որ հանձնարարականը կարող է միայն հանգեցնել փոքրաքանակ փոքրամասնության ֆինանսական խնայողությունների, որոնք արդեն իսկ կարող են իրենց թույլ տալ «բուժօգնության զբոսաշրջությունը», ի տարբերություն բոլորի համար հավասար մատչելիության:

ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐ

Պացիենտների իրավունքների եվրոպական խարտիա [204]

«Որպես Եվրոպայի քաղաքացիներ, մենք չենք ընդունում, որ իրավունքները կարող են տեսականորեն հաստատվել, իսկ հետո, ֆինանսական սահմանափակումների պատճառով, ժխտվել գործնականում: Ֆինանսական սահմանափակումները, ինչպես էլ, որ հիմնավորված լինեն, չեն կարող օրինականացնել պացիենտների իրավունքների մերժումը կամ զիջումը: Մենք չենք ընդունում, որ այս իրավունքները կարող են ամրագրվել օրենքում, իսկ հետո չհարգվել, հաստատվել նախընտրական ծրագրերով, իսկ հետո մոռացվել նոր կառավարության իշխանության գալուց հետո» [205] :

2002 թվականին մշակված լինելով քաղաքացիների, սպառողների և պացիենտների կազմակերպությունների եվրոպական ցանցի` ակտիվ քաղաքացիության ցանցի կողմից` այս խարտիան սահմանում է պացիենտի իրավունքների հստակ, համապարփակ շրջանակ: Սա կազմում էր Եվրոպայի ակտիվ քաղաքացիական ցանցի մի մասը, որպեսզի պացիենտները ավելի ակտիվ դեր խաղան առողջապահական ծառայությունների մատուցման ձևավորման հարցում, ինչպես նաև փորձ էր բուժօգնության իրավունքի վերաբերյալ տարածաշրջանային փաստաթղթերը վերածել կոնկրետ դրույթների [206]:

Խարտիան սահմանում է պացիենտների տասնչորս կոնկրետ իրավունքներ, որոնք ներկայումս ռիսկի տակ են. կանխարգելիչ միջոցառումների, մատչելիության, տեղեկատվության, համաձայնության, ազատ ընտրության, անձնական կյանքի և գաղտնիության, պացիենտի ժամանակը հարգելու, որակյալ չափանիշների պահպանման, անվտանգության, նորարարության, ոչ անհրաժեշտ տառապանքներից և ցավից զերծ մնալու, բուժման անձնավորման, բողոքների ներկայացման և փոխհատուցման իրավունքներ:

Թեև խարտիան իրավաբանորեն պարտադիր չէ, սակայն Եվրոպայում պացիենտների իրավունքներով զբաղվող ուժեղ խմբերը հաջողությամբ ստիպել են իրենց կառավարություններին ճանաչել և ընդունել դրանում ամրագրված իրավունքները [207]: Խարտիան նաև օգտագործվել է որպես ելակետ` Եվրոպայի առողջապահական համակարգերի մոնիթորինգի և գնահատման համար:

«Եվրոպայում պացիենտների իրավունքները խթանելու մասին» ԱՀԿ հռչակագիր. պացիենտների իրավունքների մասին եվրոպական խորհրդակցություն, Ամստերդամ [208]

«Այս փաստաթուղթը փորձում է իր կարգավորման շրջանակներում արտացոլել ու արտահայտել մարդկանց ձգտումը ոչ միայն իրենց տրամադրվող բուժօգնության բարելավման, այլ նաև որպես պացիենտներ` իրենց իրավունքների ամբողջական ճանաչման ուղղությամբ: Այս կերպ այն հաշվի է առնում ինչպես բուժօգնություն տրամադրողների, այնպես էլ պացիենտների տեսակետները: Սա վերաբերում է իրավունքների և պարտականությունների փոխլրացնող բնույթին. պացիենտները պարտականություն ունեն ինչպես իրենց նկատմամբ` իրենց սեփական խնամքի համար, այնպես էլ բուժօգնություն տրամադրողների նկատմամբ, իսկ բուժօգնություն տրամադրողներն ունեն նույն իրավունքները, ինչպես մնացած բոլոր մարդիկ: Տեքստում հիմնական ենթադրությունն այն է, որ պացիենտների իրավունքների ամրագրումն իր հերթին կօգնի, որպեսզի մարդիկ գիտակցեն իրենց պարտականությունները բուժօգնության դիմելիս և ստանալիս կամ ցուցաբերելիս և, որ սա կապահովի, որպեսզի պացիենտ-բժիշկ հարաբերություններում տիրի փոխադարձ աջակցություն և հարգանք» [209]:

Հռչակագիրը, որը պարտադիր ուժ չունի, հրապարակվել է ԱՀԿ-ի Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից 1994թ. և դարձել էապես կողմնորոշիչ:

Որպես հայեցակարգային հիմք ընդունելով իրավունքների միջազգային բիլլը, ՄԻԵԿ-ը և ԵՍԽ-ն` հռչակագիրը կարևորում է տեղեկություններ ստանալու, համաձայնության, գաղտնիության և անձնական կյանքի ու խնամքի և բուժման իրավունքները:

«Առողջապահության բարեփոխման մասին» ԱՀԿ Լյուբլյանայի խարտիա, 1996թ.[210]

Այս խարտիան բովանդակում է մի շարք հիմնարար սկզբունքներ, որոնք ուղղված են նրան, որպեսզի «առողջապահությունը առաջնային կերպով հանգեցնի մարդկանց առողջության և կյանքի որակի բարելավման»: Մասնավորապես, այն առաջարկում է, որպեսզի առողջապահական համակարգերը լինեն մարդկակենտրոն և կոչ է անում պացիենտներին մասնակցել բարելավման աշխատանքներին (կետ 5.3):

...


195. Տե՛ս. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/164.htm:
196. Հետագայում մշակվել են լրացուցիչ արձանագրություններ, որտեղ արգելվում է կլոնավորումը (Պայմանագիր թիվ 168), օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստումը (186) և կենսաբժշկական հետազոտությունների իրականացումը (195):
197. Տե՛ս. http://www.hri.org/docs/ECHR50.html:
198. Տե՛ս, http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/:
199. Տե՛ս, FIDH-ը (Federation Internationale des Droits de l՛Homme) ընդդեմ Ֆրանսիայի (14/2003) 31-րդ կետ:
200. Տե՛ս, http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm:
201. Տե՛ս, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1062769&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet:
202. Տե՛ս, http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm:
203. Անդրսահմանային բուժօգնության ժամանակ պացիենտների իրավունքների կիրառման մասին հանձնարարականի նախագիծը կարելի է գտնել հետևյալ կայքէջում` http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/health care/cross-border_health care_en.htm Հանրային խորհրդակցությունների արդյունքները կարելի է գտնել հետևյալ կայքէջում` http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/health care/cross-border_health care_en.htm:
204. Տե՛ս, http://www.activecitizenship.net/health/european_charter.pdf:
205. Տե՛ս, Նախաբանը:
206. Կարևոր է նշել, որ «Merck & Co.» դեղագործական ընկերությունը նույնպես ֆինանսավորել է այս շարժման համար:
207. ԵՄ-ին անդամակցելուն պատրաստվելու գործընթացում նոր անդամ պետությունների գործողություններից մեկը առողջապահության ոլորտի օրենսդրության համապատասխանեցումն է եվրոական օրենսդրությանը և չափանիշներին: Շատ այնպիսի երկրներ, ինչպին է Բուլղարիան, ընդունել են առողջապահության վերաբերյալ նոր օրենք, որի կառուցվածքը և բովանդակությունը խստորեն համապատասխանում է Պացիենտների իրավունքների եվրոպական խարտիային:
208. Տե՛ս, http://www.who.int/genomics/public/eu_declaration1994.pdf:
209. Տե՛ս, նույն տեղում, նախաբան, փաստաթղթի նպատակը:
210. Տե՛ս http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7047/1664:

...Ձեր մեկնաբանությունը

[ + Մեկնաբանել + ]

Մեկնաբանություններ դեռ չեն ստացվել: [ + + + ]


Ձեր մեկնաբանությունը կերեւա խմբագրի կողմից հաստատվելուց հետո:

Գործիքներ


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ 1. Ներածություն

 

Գլուխ 2. Պացիենտների խնամքի հարցում մարդու իրավունքների միջազգային ոլորտը

 

Գլուխ 3. Պացիենտների խնամքի հարցում մարդու իրավունքների տարածաշրջանային ոլորտը

 

Գլուխ 4. Միջազգային և տարածաշրջանային ընթացակարգեր

 

Գլուխ 5. Հայաստանին վերաբերող առանձնահատուկ նկատառումներ

 

Գլուխ 6. Պացիենտի իրավունքները Հայաստանում

 

Գլուխ 7. Ազգային ծառայություններ մատուցողների իրավունքները և պարտականությունները

 

Գլուխ 8. Ազգային ծառայություններ մատուցողների իրավունքները եւ պարտականությունները

 

Բառարան

 

pdf Ներբեռնել գիրքը (2.6 մԲ)

 
 

Նորություններ

Հվ.Կորեայում MERS վիրուսի տարածմանը նպաստել են բժիշկները. ԱՀԿ

Կորեացի բժիշկները, որոնք ծանոթ չեն եղել MERS կորոնավիրուսին, նպաստել են հիվանդության տարածմանը: Բի-Բի-Սի-ի հաղորդմամբ, այս մասին ասված է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցում:

Բացի այդ, Սեուլի հիվանդանոցների շատ հիվանդասենյակներ լեփլեցուն են եղել,…

կարդալ

Հայաստանում սրտանոթային հիվանդություններից մահացության ցուցանիշը բարձր է

Հայաստանում հիվանդացության ու մահացության հիմնական պատճառները սրտանոթային հիվանդությունները, քաղցկեղը և շաքարային դիաբետն են, որոնց հաղթահարման ուղղությամբ արդեն իսկ մշակվել և իրականացվում են ռազմավարական ծրագրեր։ Այս մասին նշել է Հայաստանում է գտնվում Առողջապահության…

կարդալ

Վերջին 15 տարիների ընթացքում անպտղությունը նվազել է 2-2,5 անգամ. Գայանե…

Վերարտադրողական բժշկությունն ամբողջ աշխարհում դիտվում է ոչ միայն որպես բժշկական, այլև ռազմավարական խնդիր, ուստի վերարտադրողական առողջության հիմնախնդիրները գտնվում են ՀՀ կառավարության և առողջապահության ուշադրության կենտրոնում:

Սրանով է պայմանավորված նաև ՀՀ կառավարության…

կարդալԻրադարձություններ

“Մարդու իրավունքները բուժօգնություն ստանալիս” թեմայով դասընթացի հրավեր

“Իրավունքի զարգացման կենտրոն” հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է իրավաբանների համար նախատեսված «Մարդու իրավունքները բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս» վերտառությամբ դասընթացին, որը կկայանա սույն թվականի հունիսի 9-ին, ժամը՝ 13:00-ին, ԵՊՀ իրավագիտության…

կարդալ

Քննարկում “Հասարակական կազմակերպությունների դատավարական իրավասուբյեկտությունը” թեմայով

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնը կազմակերպում է սեմինար-քննարկում <ՙ<Հասարակական կազմակերպությունների դատավարական իրավասուբյեկտությունը>> թեմայով:

Վեջինս տեղի կունենա սույն թվականի մարտի 6-ին, ժամը 12:00-ին ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի…

կարդալ
 

Practitioner Guide
 

Իրավական ակտեր


Այս փաստաթուղթը ստեղծվել եւ հաստատվել է Ստրասբուրգում, 1994թ.: Այն Հայաստանում ուժի մեջ է մտել սկսած 01.03.2004-ից:

Բառարան


Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ստրասբուրգում հիմնված միջազգային դատարան է։ Դատավորների թիվը համապատասխանում է Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական…

Անցուդարձ


“Իրավունքի զարգացման կենտրոն” հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է իրավաբանների համար նախատեսված «Մարդու իրավունքները բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս» վերտառությամբ դասընթացին, որը…

Բաժանորդագրում

Մուգքագրեք Ձեր էլ. փոստի հասցեն

FAQ

ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ
-Անվճար իրավաբանական օգնություն - Խորհրդատվությունը երեքշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 9:30-14:30, Հասցե` Ալեք Մանուկյան 1, իրավագիտության ֆակուլտետ, Հեռ. 010578137